ซอมเบิ่ง 3 ธุรกิจบริการปี 2566 สร้างรายได้เข้าประเทศ

ซอมเบิ่ง 

3 ธุรกิจบริการปี 2566 

สร้างรายได้เข้าประเทศ

 

กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้า ปี 2566 ผลักดัน 3 ธุรกิจบริการ  “ร้านอาหาร  ดูแลผู้สูงอายุ  Wellness” สร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมเร่งผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเต็มที่

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า จุดอ่อนสำคัญของธุรกิจบริการไทย คือ ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจ เช่น การคำนวณต้นทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี ระบบภาษี ความรู้ด้านกฎหมาย การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้ง ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

 

ดังนั้น การเพิ่มองค์ความรู้เชิงลึกแบบครบทุกมิติจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจธุรกิจมากขึ้น มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของธุรกิจระยะยาว พร้อมที่จะขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลาย

 

การค้าภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศในระดับสูง อีกทั้ง ความต้องการใช้บริการทุกภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมี 3 ธุรกิจที่น่าจับตามองในปีหหน้าประกอบด้วย   

– ธุรกิจร้านอาหาร 

– ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

– ธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness) 

 

โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแบบครบทุกมิติ ทั้งการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การเงินและบัญชี การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ กลยุทธ์การบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ 

 

ทั้งนี้ ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนภาคธุรกิจบริการเต็มที่ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ ส่งผลต่อดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป

 

 

อ้างอิงจาก:

ฐานเศรษฐกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจบริการ #ร้านอาหาร  #ดูแลผู้สูงอายุ  #Wellness #ผู้สูงอายุภาคอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.