พามาเบิ่ง เส้นทาง “สหเรือง” อาณาจักรโรงงานน้ำตาล ระดับหลายพันล้านในภาคอีสาน

บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2506 ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 2,200,000.00 ( สอง ล้านสองแสนบาทถ้วน) ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงน้ำตาล ที่มีขนาดกำลังผลิต หีบอ้อย วันละ 1,802 ตัน และมีโรงงานเดิมตั้งอยู่เลขที่ 31/35 ถนนชยางกูร อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร (ขณะนั้น เป็น ต.นิคมคำสร้อย อ.มุกดาหาร จ.นครพนม)

ต่อมาได้มีการก่อตั้งและขยายโรงงานฯ แห่งใหม่ เนื่องจากอ้อยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี สถานที่ตั้งคับแคบและมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ จนไม่สามารถที่จะหีบอ้อยได้หมด บริษัทฯ จึงขออนุญาติย้ายและขยายกำลังการผลิต จาก 1,802 ตันต่อวัน มาเป็น 5,992 ตันต่อวัน โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในปี พ.ศ.2533 และทำการย้ายโรงงานจากที่เดิม มาตั้งใหม่ และขยายกำลังผลิตเพิ่ม มาเป็น 5,992 ตัน/วัน สถานที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน โรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 76 หมู่ 8 บ.ป่าหวาย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ปัจจุบันโรงงานมีกำลังผลิต ตามใบอนุญาต 5,992 ตัน/วัน และจะทำการหีบอ้อยในแต่ละฤดู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม ของปีต่อไป รวมเวลาหีบอ้อยประมาณ 120-150 วัน ทำการหีบอ้อยคิดเป็นปริมาณประมาณ 600,000 ตันของอ้อยที่ป้อนเข้าโรงงาน

โดยอ้อยที่ป้อนเข้าโรงงานประมาณร้อยละ 80 เป็นอ้อยที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่เหลือ จะกระจายอยู่ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เป็นต้น

อ้างอิงจาก:

http://www.saharuang.com/

https://data.creden.co/company/general/0345506000011

Leave a Comment

Your email address will not be published.