ชวนเบิ่ง อาณาจักรมันสำปะหลัง “สงวนวงษ์อุตสาหกรรม” ระดับพันล้าน

คุณทศพล-คุณวลีพร ตันติวงษ์ เป็นผู้บุกเบิก ผลิตมันอัดเม็ด แป้งมัน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ขยายกิจการเจริญก้าวหน้าของการผลิตแป้งมันและมันอัดเม็ดส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป ทำให้เกษตรกรตื่นตัวปลูกมันสำปะหลังกันเกือบทั้งจังหวัด

ไม่เพียงแต่ผลิตผลทางด้านการผลิตแป้งมันแล้ว กากมันที่เหลือเคยนำไปใช้อย่างอื่นเป็นอาหารสัตว์ แต่วันนี้โรงงานสงวนวงษ์ นำกากแป้งมันมาใช้ต่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เอากากไปบ่มเป็นไบโอแก๊ส จนเกิดเป็นแก๊สมีเทนขึ้นมา หลังจากนั้นก็นำแก๊สดังกล่าวไปใช้เป็นพลังงานปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปจ่ายเป็นไฟฟ้าใช้กันในโรงงาน แล้วกากที่เหลือสุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ย เอ็น พี เค (N P K) มีเนื้อปุ๋ยที่ได้มาอย่างพิเศษมาใช้เป็นปุ๋ย มันสำปะหลังหรือต้นไม้ได้ทุกชนิด เพราะมันสำปะหลังใช้ได้ทุกส่วนของต้น

บริษัท สงวนวงษ์ พยายามดึงแป้งในหัวมันให้มากสุด จนถึงกากออกให้มาก เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจมันสำปะหลัง โดยเน้นไปถึง “ต้นน้ำ” จากชาวไร่ ได้ราคาดี หัวเชื้อแป้งสูง มีเครื่องจักรทันสมัย ใช้สารชีวภัณฑ์ ใช้โดรนบินสำรวจ ปราบศัตรูพืช

เดิมทีโรงงานเก่าที่ผลิตมันอัดเม็ดและแป้งมัน ซึ่งโรงงานนี้มีพนักงานราว 800 คน ปริมาณรับหัวมันสดที่รับเข้ามาวันละเฉลี่ย 4,000-5,000 ตัน เพื่อผลิตแป้งมันและมันอัดเม็ดของธุรกิจที่ทำอยู่แล้ว เมื่อผลิตแล้วกากมันนำมาใช้ประโยชน์

จากนั้นกากมันสำปะหลังจะถูกถ่ายเทไปที่โรงบ่มแก๊ส ซึ่งลำเลียงลงไปที่บ่อหมัก เป็นการใช้กากมันเหลือมาเข้าบ่อบ่มไบโอแก๊สจนเป็นแก๊สบีเทน เพื่อไปสร้างเป็นพลังงาน กลายเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งไปที่โรงไฟฟ้าที่เตรียมไว้แล้ว เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและที่พัก เป็นไฮเทค ผลผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนกากสุดท้ายที่เหลือนั้น เป็นการนำไปใช้เป็นปุ๋ย N P K มากที่สุด เป็นประโยชน์กับต้นไม้ทุกชนิด เนื้อปุ๋ยของเอ็น พี เค

อ้างอิงจาก:

https://www.technologychaoban.com/bullet…/article_209653

https://data.creden.co/company/general/0305517000077

Leave a Comment

Your email address will not be published.