พามาฮู้จัก Medical Hub  แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

พามาฮู้จัก Medical Hub 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

 

การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง แนวคิดการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ดีนั้นจึงกำลังเป็นที่สนใจของประชากรทั่วโลก

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub เป็นหนึ่งในเป้าหมายของภาครัฐ ที่ต้องการให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569)

 

อีกทั้งมีการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย ทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ของไทยกับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทั่วโลกอีกด้วย

 

อย่างไรก็ดี การจะผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจนกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่เอื้อให้เกิดการลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

พัฒนาด้านการแพทย์ควบคู่กับการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมท้ังด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และเงินลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ัง Ecosystem

 

อ้างอิงจาก : 

https://www.khonkaenuniversity.in.th/95518/ 

https://rmuti.ac.th/main/news180365-2/ 

https://hss.moph.go.th/fileupload/2560-102.pdf https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_467Medical_Hub.pdf 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #MedicalHub #แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย #ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.