พาส่องเบิ่ง สถานการณ์ด้านอุปทานตลาดที่อยู่อาศัยของภาคอีสาน ไตรมาส 1 ปี 2565

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ในไตรมาส 1/2565 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศรวม 121 โครงการ 12,915 หน่วย ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย  -9.7% และ -17.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่มี 134 โครงการ มีจำนวน 15,699 หน่วย นอกจากนั้น จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศในไตรมาสนี้ ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปี (2558 – 2562) ซึ่งมีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินเฉลี่ยไตรมาสละ 26,000 หน่วย

สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน พบว่า ทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วน จำนวนหน่วยมากที่สุด 37.5% รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 34.5%, บ้านแฝด 18.9%, ที่ดินเปล่าจัดสรร 7.8% และอาคารพาณิชย์ 1.3% ตามลำดับ 

หากพิจารณาเฉพาะภาคอีสาน พบว่า ภาคอีสานมีจำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินมีจำนวน 14 โครงการ ลดลงจากปีก่อนหน้า -12.5% และ 1,295 หน่วย เพิ่มขึ้น 14.2%

จังหวัดท่ีมีหน่วยได้รับใบอนุญาตจัดสรรท่ีดินสูงสุดในภาคอีสาน คือ นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน 5 โครงการ และ 946 หน่วย(คิดเป็น 7.3% ของประเทศ) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาและบัวใหญ่

 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ในช่วงไตรมาส 1/2565 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ทั้งประเภท บ้านที่ประชาชนสร้างเอง และบ้านในโครงการจัดสรร จำนวนประมาณ 85,858 หน่วย เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่มีจำนวน 84,261 หน่วย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรกหลังจากที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงต่อเนื่องมาถึง 8 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 อย่างไรก็ตาม จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในไตรมาสนี้ ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 (2558 – 2562) ซึ่งมีจํานวนที่ได้ใบอนุญาตก่อสร้างเฉลี่ย 86,282 หน่วย

เมื่อแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่า ที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่อาคารชุดได้รับใบอนุญาตก่อสร้างลดลง โดยที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับอนุญาตก่อสร้างจำนวน 70,192 หน่วย เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 และอาคารชุดมีจำนวน 15,666 หน่วย ลดลง -12.5%

เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคอีสาน พบว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยแนวราบมีจำนวน 14,748 หน่วย เพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดมีจำนวน 351 หน่วย ลดลง -12.5%

จังหวัดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างสูงสุดในภาคอีสาน

  • จังหวัดนครราชสีมา มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนประมาณ 3,405 หน่วย โดยมีสัดส่วน 4.0% ของจำนวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดในประเทศ
    มีการขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า -11.9% เป็นการลดลงทั้งท่ีอยู่อาศัยแนวราบ -8.3% และอาคารชุด -67% 
  • จังหวัดขอนแก่น มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนประมาณ 2,830 หน่วย โดยมีสัดส่วน 3.3% ของจำนวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดในประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นปีก่อนหน้า 8.8% ในจำนวนนี้เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งหมด

 

สถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 

แม้ว่า สถานการณต์ลาดท่ีอยู่อาศัยไตรมาส 1/2565 มีการชะลอเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 ในด้านอุปทาน แต่คาดว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับในไตรมาสท่ีเหลือจาก มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำคัญในปี 2565 ท่ีกดดันต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ คือ ภาวะเงินเฟ้อท่ียังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ีทำให้มีแนวโน้มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้ ต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นที่ส่งผลต่อการปรับราคาเพิ่มของท่ีอยู่อาศัยได้รับผลกระทบการตัดสินใจซื้อเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและการลงทุน ซึ่งทำให้ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

 

อ้างอิงจาก:

https://www.reic.or.th/Upload/สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส1ปี2565editVC_6053_1655439562_16526.pdf

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ตลาดที่อยู่อาศัยของภาคอีสาน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.