การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) ของภาคอีสาน

การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) ของภาคอีสาน

 

เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทยให้ก้าวผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศที่มีความพร้อมและมีเสถียรภาพ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ประเมินจังหวัดที่มีศักยภาพรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ หรือนักธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันมี MICE City ในภาคอีสาน คือ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา เมืองที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุบลราชธานี และ บุรีรัมย์

 

 

อ้างอิงจาก: 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

https://dtc.ac.th/what-is-mice/ 

https://www.businesseventsthailand.com/th/support-solution/regional-office/northeasternregionoffice/detail/mice-city 

https://www.businesseventsthailand.com/th/support-solution/regional-office/northeasternregionoffice/detail/potential-city

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8376s/8376%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4.pdf 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #MICECITY #เมืองไมซ์ #ขอนแก่น #อุดรธานี #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #บุรีรัมย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.