ภาคอีสาน มีผลผลิตทางการเกษตรอิหยัง หลายที่สุด ผลผลิตทางการเกษตร ปี 2564

พามาเบิ่ง

5 อันดับผลผลิตทางการเกษตรของภาคอีสานที่มากสุด มีอิหยังแหน่

.

ผลผลิตทางการเกษตรของภาคอีสาน ในปี 2564 มีจำนวน 20.9 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2563 มากกว่า 13.4 ล้านตัน  ผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศและการเกิดอุทกภัยในแหล่งผลิตสำคัญในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ผลผลิตที่ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงไตรมาสนี้บางส่วนได้รับความเสียหาย

.

ในปี 2564 ผลผลิตทางการเกษตรของภาคอีสาน 5 อันดับ มีดังนี้

  1. มันสำปะหลังโรงงาน มีผลิตทั้งหมด 19.9 ล้านตัน ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านตัน (22.2%) โดยมีปัจจัยที่ทำให้เพิ่มขึ้น คือ การขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตในปี 2564 อยู่ที่ 9.16 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2.8% จากปี 2563 เนื่องจากเกษตรกรได้รับแรงจูงใจจากการปรับขึ้นของราคามันสำปะหลังตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2563 และโครงการสนับสนุนภาคเกษตรจากรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ และอีกหนึ่งปัจจัย คือ ปริมาณฝน และน้ำในเขื่อนที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก 
  1. ข้าวนาปรัง มีผลิตทั้งหมด 1.07 ล้านตัน ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 353,800 ตัน (49.6%) เนื่องจากข้าวนาปรัง เป็นนาข้าวที่ทำนอกฤดูทำนา ปลูกง่าย ไวต่อแสง เป็นข้าวที่มีผลผลิตค่อนข้างแน่นอน เพราะสามารถนับอายุการปลูกข้าวได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว และมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญและแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีมากขึ้น เกษตรกรจึงขยายการเพาะปลูกในพื้นที่นาปรังเดิมที่เคยปล่อยว่าง
  1. มันฝรั่งโรงงาน มีผลิตทั้งหมด 7,791 ตัน  ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 453 ตัน (6.2%) โดยตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ความต้องการใช้มันฝรั่งภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ประกอบการแปรรูปมันฝรั่งมีแผนการขยายการผลิตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปี 2564 มีผลผลิตที่มากขึ้น และการปลูกมันฝรั่งของภาคอีสานมักปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรังหลังจากฤดูทำนา โดยปลูกเฉพาะมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน (สำหรับแปรรูป)
  1. ลิ้นจี่ มีผลิตทั้งหมด 1,580 ตัน ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 335 ตัน (26.9%) โดยจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดคือจังหวัดนครพนม พบว่า เกษตรกรนิยมลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตั้งแต่ปี 2560 จึงมีเกษตรกรเริ่มหันมาสนใจเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
  1. กระเทียม มีผลิตทั้งหมด 911 ตัน ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 125 ตัน (15.9%) จากการประกาศขึ้นทะเบียนกระเทียม GI กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการส่งเสริมการจัดทำระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า และสนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นปัจจัยทำให้จังหวัดศรีสะเกษมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 หลังจากนี้คาดว่า มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานีญา ทำให้สถานการณ์แล้งของปี 2565 ไม่รุนแรงมาก ประกอบกับภาครัฐมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางพื้นที่ แนวโน้มราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งในด้านราคาปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 

อ้างอิง:

http://mis-app.oae.go.th/area/ภูมิภาคทางสถิติ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/cassava/IO/io-cassava-21

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_206887

https://api.dtn.go.th/files/v3/60f91761ef4140b37906fdfd/download 

https://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว%20สศก./38556/TH-TH

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ผลผลิตอีสาน #อีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.