ศึกห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ภาคอีสาน รายได้หลักร้อยล้าน

ห้างสรรพสินค้า ถือเป็นธุรกิจแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ Lockdown เมือง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันไปนิยมซื้อและทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น
.
ผลประกอบที่ผ่านมาของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ภาคอีสานเป็นอย่างไร?
.
บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด (อัษฎางค์) จ.นครราชสีมา ก่อตั้งมาแล้ว 46 ปี
ปี 2563 รายได้ 137,083,359 บาท กำไร 26,616 บาท
ปี 2562 รายได้ 254,409,487 บาท กำไร 272,612 บาท
.
บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จ.ขอนแก่น ก่อตั้งมาแล้ว 38 ปี
ปี 2563 รายได้ 321,356,296 บาท กำไร 3,014,526 บาท
ปี 2562 รายได้ 324,610,146 บาท กำไร 3,705,832 บาท
.
บริษัท แฟรี่พลาซ่า จำกัด จ.ขอนแก่น ก่อตั้งมาแล้ว 35 ปี
ปี 2563 รายได้ 205,339,923 บาท กำไร 7,867,117 บาท
ปี 2562 รายได้ 258,115,281 บาท กำไร 2,921,381 บาท
.
บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด จ.ร้อยเอ็ด ก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี
ปี 2563 รายได้ 204,216,212 บาท กำไร 577,435 บาท
ปี 2562 รายได้ 246,631,118 บาท กำไร 2,005,350 บาท
.
บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด จ.ศรีสะเกษ ก่อตั้งมาแล้ว 28 ปี
ปี 2563 รายได้ 321,885,929 บาท กำไร 729,252 บาท
ปี 2562 รายได้ 369,495,531 บาท กำไร 4,673,145 บาท
.
บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ห้างสุนีย์) จ.อุบลราชธานี ก่อตั้งมาแล้ว 18 ปี
ปี 2563 รายได้ 377,362,838 บาท ขาดทุน 38,961,297 บาท
ปี 2562 รายได้ 522,465,240 บาท ขาดทุน 16,152,767 บาท
.
บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จำกัด จ.มหาสารคาม ก่อตั้งมาแล้ว 10 ปี
ปี 2563 รายได้ 381,945,412 บาท ขาดทุน 45,909,224 บาท
ปี 2562 รายได้ 469,215,305 บาท ขาดทุน 26,413,700 บาท
.
เมื่อดูรายได้ของปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่คนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 เทียบกับปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่รายได้ของห้างสรรพสินค้าลดลง (สูงสุดถึง 46%) ส่งผลให้กำไรของแต่ละบริษัทลดลงเช่นเดียวกัน มีเพียง บริษัท แฟรี่พลาซ่า จำกัด เท่านั้น ที่รายได้ลดลงแต่มีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 169%
.
ความท้าทายสำหรับห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันคือ เรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงสูงอยู่ในแต่ละวัน อาจทำให้ผู้บริโภคบางส่วนเลี่ยงการออกจากบ้าน ดังนั้นการปรับตัวให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องสำคัญ
.
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราคาและโปรโมชั่น ความเชี่ยญชาญในการรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ใหม่ ปรับปรุงรูปแบบการขายเดิม นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น พร้อมดึงดูดกลุ่มคนรุนใหม่ ที่ให้ความสนใจเรื่องเทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
.
.
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published.