ส่องยอดขายสินค้า OTOP อีสานสูงสุด 10 อันดับ ในครึ่งปีแรกของปี 2564

สินค้า OTOP (One Tambon One Product) เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่น ในแต่ละตำบล สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 10-20% ตั้งแต่ปี 2546 แม้ปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 เศรษฐกิจชะลอตัว สินค้าต่าง ๆ จากชุมชนไม่สามารถหาตลาดได้ เพราะไม่สามารถจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายได้ตามปกติ กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมมือกับแอพพลิเคชั่นมากมาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวหาช่องทางจำหน่ายสินค้าไปสู่ตลาดออนไลน์ ตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 รอบแรก จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ OTOP ทำตลาดออนไลน์ประมาณ 237 คนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างยอดขายรวมกว่า 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการขายออนไลน์ปกติในปี 2563 มากกว่า 80-100% ในส่วนของภาคอีสาน ครึ่งปีแรกจังหวัดที่สามารถทำรายได้จากการขายสินค้า OTOP สูงสุด คือจังหวัดขอนแก่น 5,930 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 3,830 ล้านบาท และจังหวัดศรีสะเกษ 3,750 ล้านบาท โดยประเภทสินค้าที่ทำรายได้มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นหมวดผ้า เครื่องแต่งกาย และอาหาร เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รณรงค์ให้ทุกจังหวัดลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อส่งเสริมให้คนในจังหวัดสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายถูกกระตุ้นขึ้นสูงมากด้วยกำลังซื้อภายในประเทศเกือบ 100% Reference : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/857655 https://www.prachachat.net/local-economy/news-671474