ดัชนีความสุขเชิงเศรษฐเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ SME

ความสุขของคนไม่สามารถมองได้เฉพาะเพียงตัวเงินเท่านั้น เช่นเดียวกับความสุขของผู้ประกอบการที่วัดความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าของกิจการ ก็ไม่สามารถใช้เฉพาะผลประกอบการธุรกิจเพียงอย่างเดียวเป็นตัวกำหนด ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขหรือความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้การศึกษาความสุขของผู้ประกอบ SME ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยมาก่อนช่วยทำให้เกิดความเข้าใจองค์ประกอบความสุขและปัจจัยกำหนดความสุขของผู้ประกอบการ และยังสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้พัฒนามาตรการและนโยบายส่งเสริมสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความสุขของผู้ประกอบการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โครงการจัดทำดัชนีความสุขเชิงเศรษฐเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ SME (SMEEHI)
วันที่ 28 เมษายน 2567