การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจ SME ในพื้นที่ EEC


การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจ SME ในพื้นที่ EEC มีที่มาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โครงการนี้มุ่งเน้นการชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจ SME ในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์ จัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจ และสร้างกลไกความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการ “ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจ SME ในพื้นที่ EEC” 
วันที่ 4 มิถุนายน 2567